Konferencja prasowa i złożenie listu do Premiera dot. WHO

W dniu 23 maja o godzinie 12.00 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”. Podczas konferencji wyraziliśmy brak zgody na plany Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” we współpracy z Fundacją CitizenGo  zrealizowało kampanię społeczną – Apel o zatrzymanie groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia. Powstała petycja – podpisana przez ponad 33 800 Polaków – która wraz z „Listem do Prezesa Rady Ministrów” została przekazana w dniu konferencji.

W liście zażądano odrzucenia groźnych zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnym – „porozumienia pandemicznego” i poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005). Procedowanie przez WHO tych zmian przebiega bez rzetelnej informacji dla opinii publicznej, bez debaty, a jego efekt może być zagrożeniem dla wolności i suwerenności ludzi.

O tym wszystkim mówiła Dorota Rodziewicz, która poprowadziła konferencję. Głos zabrali również Piotr Lubszczyk, który odczytał fragment listu do premiera, Sebastian Lukomski – z Fundacji CitizenGo, który powiedział o działaniach fundacji w skali świata w celu zatrzymania planów WHO i Grażyna Lubszczyk, która podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia w temacie WHO.

Apel o odrzucenie przez rząd Polski groźnych planów Światowej Organizacji Zdrowia (citizengo.org)

Nasze działania związane w temacie WHO

O konferencji w mediach:

Nasz głos podczas debaty w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 18 maja 2024 r. nasza prezes stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska wzięła udział w debacie w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Głos zabrało około 40 osób reprezentujących bardzo różnorodne grupy związane z edukacją. Organizatorami wysłuchania byli Fundacja Stocznia i Centrum Nauki Kopernik.

źródło: https://www.youtube.com/live/QBifm_4Z…

Nasze Stowarzyszenie w Belwederze

Dnia 16.05.2024 odbyło się posiedzenie działającej przy Prezydencie RP Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, które poświęcone zostało wpływowi Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i polityk unijnych na polski system edukacji. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele licznych organizacji społecznych, między innymi zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która obejmuje już 70 organizacji oświatowych, rodzicielskich, prorodzinnych, nauczycielskich, zawodowych, wolnościowych, patriotycznych, kombatanckich i polonijnych z całej Polski i świata (USA, Francja, Niderlandy, Australia, Wielka Brytania, Austria). Nasze Stowarzyszenie reprezentowały: Agnieszka Pawlik-Regulska, Oksana Kinasz, Zdzisława Piasecka i Iwona Januszewska-Skup.

Po przedstawieniu referatów przez członków Rady i zaproszonych gości w dyskusji udział wzięli  członkowie Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły:

– p. Hanna Dobrowolska (Ruch Ochrony Szkoły), która przedstawiła apel organizacji polonijnych skierowany Prezydenta RP (w załączeniu) oraz o bardzo niebezpiecznym zapisie we wstępie do podstaw programowych dotyczącym projektowania uniwersalnego;
– p. Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN), który zwrócił uwagę na antyrodzinna edukację seksualną wprowadzaną do MEN w ramach obligatoryjnego przedmiotu wiedza o zdrowiu;
– mec. Jerzy Kwaśniewski (Instytut Ordo Iuris), który zwracał uwagę na prawne konsekwencje wprowadzenia Europejskiego Obszaru Edukacyjnego oraz o konieczności ważenia przede wszystkim zapisów Konstytucji RP przed prawem międzynarodowym;
– p. Bartosz Kopczyński (Towarzystwo Wiedzy Społecznej), który rozwinął temat Europejskiego Obszaru Edukacyjnego i zagrożeń związanych z jego założeniami w dalszej perspektywie;
– p. Agnieszka Pawlik-Regulska (Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”), która powiedziała o szkodliwości rozporządzenia dotyczącego prac domowych i naszym apelu do Prezydenta, aby złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (w załączeniu), wspomniała o podstawach programowych, zaprosiła inne organizacje społeczne do KROPS-u oraz zwracając uwagę, że dawni decydenci w resorcie oświaty otworzyli szeroko drzwi na pewne płynące z UE rozwiązania w sferze edukacji, a teraz my – organizacje społeczne mamy gasić pożary;
– p. Maria Gudro-Homicka (Stowarzyszenie Ambasadorów Dzieci i Młodzieży), która poruszyła kwestię szkodliwości dla procesu dydaktycznego stosowania form zewnętrznych egzaminów sprawdzających oraz o obniżeniu poziomu w szkołach.

Do briefingu prasowego po posiedzeniu Rady została zaproszona nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska:

Jeżeli jakaś organizacja chce dołączyć do KROPS-u, prosimy o zapoznanie się z deklaracją ideową oraz odesłanie wypełnionego formularza na adres: koalicjars@nauczycieledlawolnosci.pl

Trwa walka o podstawy programowe!

24 kwietnia udostępniony został na stronach MEN projekt Rozporządzenia. Jeszcze do poniedziałku (13 maja) można zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych, wysyłając maila na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Na co zwrócić uwagę?

Najpierw na wstęp do podstaw: https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-
zmieni-polska-szkole-uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Sprzeciwiamy się fragmentowi zaktualizowanej części wstępnej do podstawy programowej [tzw. preambuły] w brzmieniu: „W celu ograniczenia potencjalnych barier uczenia się nauczyciele stosują w pracy z uczniami założenia uniwersalnego projektowania.
Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, wprowadzając racjonalne usprawnienia [….] ” [s.4; Zał. 1. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ]
W poprzedniej wersji podstawy mówiło się jedynie o uwzględnieniu potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w obecnej – pada stwierdzenie znacznie ogólniejsze i bardziej radykalne, które nakłada bezwzględny obowiązek na nauczycieli stosowania założeń uniwersalnego projektowania w odniesieniu do każdego ucznia, i to od początku, a nie pod wpływem konkretnych przyczyn uzasadniających tę strategię postępowania. To znaczne ograniczenie autonomii nauczyciela i stosowanych przez niego metod do jednej, która zostaje mu nakazana. Jest to całkowicie sprzeczne z Kartą Nauczyciela i Prawem oświatowym.
Więcej tutaj: https://www.tysol.pl/a121269-projektowanie-uniwersalne-zmieni-polska-szkole-
uwaga-na-grozne-zmiany-w-preambule-podstawy-programowej

Co z lekturami?

Jeśli chodzi o język polski, w prekonsultacjach odnieśliśmy pewien sukces, bo wiele tekstów,
które miały wypaść wróciły do podstawy programowej. Oburzyło to środowisko tych
polonistów, którzy oczekują większych cięć. Kilkoro z nich przygotowało petycję, a „Gazeta
Wyborcza” wprost nawołuje, aby pisać do MEN i przebić liczbę naszych opinii (tych, którzy oprotestowali cięcia), których liczba a propos języka polskiego wynosiła: 11 092. https://www.petycjeonline.com/manifest_polonistow_-_wicej_realnych_ci_w_podstawie_programowej

O liście lektur zdecyduje Ordo Iuris? Nauczyciele apelują: „Wysyłajcie maile do MEN.
Trzeba przelicytować konserwatystów”
– tak pisze „GW” 6.05.2024, odnosząc się do raportu,
który przygotował Instytut Ordo Iuris we współpracy z naszym Stowarzyszeniem „Nauczyciele dla Wolności”, Ruchem Ochrony Szkoły i kilkoma innymi organizacjami oraz nauczycielami.

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,30936991,o-liscie-lektur-zdecyduje-ordio-iuris-nauczyciele-apeluja.html

Petycję w tym momencie podpisało ponad 4 tysiące osób. To bardzo ważne, żebyśmy nie
spoczęli na laurach i wysłali do 13.05 (poniedziałek) swoje opinie – zarówno jako
organizacje, jak i osoby prywatne na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.

Najważniejsze uwagi do języka polskiego do przesłania:

SZKOŁA PODSTAWOWA

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza powinien być omawiany w całości – uczniowie w trakcie nauki na wszystkich poziomach edukacyjnych powinni poznać całość „Pana Tadeusza”. Jeśli w tym momencie nie można przesunąć go do szkoły ponadpodstawowej, należy przywrócić go w całości w kl. VII-VIII.
Należy przywrócić wybrane wiersze Władysława Bełzy
Uzasadnienie: „Katechizm polskiego dziecka” to utwór, na którym wychowały się całe pokolenia Polaków, który budował polską tożsamość narodową.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I 2.4 ZAKRES PODSTAWOWY: określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej – przywrócić
Uzasadnienie: Nie da się omawiać dzieł dramatycznych z późniejszych epok literackich, nie
odwołując się do początków teatru, nie pokazując pewnej ciągłości, a także przemian
gatunków. Kultura i literatura grecka jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji
śródziemnomorskiej.
„Kwiatki św. Franciszka” powinny powrócić
Uzasadnienie: Postać św. Franciszka wywarła olbrzymi wpływ na średniowieczną Europę, a jego podejście do natury dało początek nowoczesnemu postrzeganiu świata przyrody.
„Kroniki” Galla Anonima (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: Bez ukazania wzorców osobowych rycerza, władcy i świętego nie ma możliwości
zaprezentowania pełnego obrazu epoki średniowiecza. Ponadto jeśli chodzi o „Kroniki”, jest to jedyny tekst kronikarski poznawany przez uczniów w całym cyklu kształcenia, podczas którego powinni się dowiedzieć, skąd czerpiemy wiedzę o początkach państwa polskiego.
Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty) powinny powrócić
Uzasadnienie: omówienie z uczniami choć niewielkich fragmentów pozwoli ukazać cechy sarmatyzmu konieczne do zrozumienia innych lektur, np. „Pana Tadeusza” czy „Potopu”.
Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” powinien powrócić
Uzasadnienie: Jest to kluczowy utwór dla zrozumienia pewnego typu myślenia romantycznego, a także dylematu tragicznego w wydaniu nowożytnym.

Witold Pilecki „Raport Witolda” – przenieść do lektur obowiązkowych z uzupełniających
Uzasadnienie: To dobre uzupełnienie dla „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, które
przedstawiają „człowieka zlagrowanego”, poprzez ukazanie obozu koncentracyjnego z
perspektywy oficera, który świadomie podjął się misji przebywania w Auschwitz, by przekazać
władzom meldunek o tym, co tak naprawdę dzieje się w obozie.
Można wykreślić „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Nie zgadzamy się z rezygnacji z „Zemsty”, „Potopu, „Sonetów krymskich”, „W pustyni i w puszczy”, „Boskiej Komedii”, co proponują autorzy wspomnianej wyżej petycji polonistów.

Całość w dokumencie:


Walczmy o historię!

Jeśli chodzi o podstawę programową z historii, uwzględniona została niewielka liczba
naszych uwag, dlatego apelujemy o wysłanie ich ponownie – w dokumencie zostały
pominięte te kwestie, które resort edukacji wziął pod uwagę. Załączamy dwa dokumenty:
Bardziej ogólny:


I szczegółowy:


Warto wysłuchać też zorganizowanej przez IPN debaty dotyczącej podstawy programowej z historii, która odbyła się 7 maja:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/200926,Debata-o-zmianach-w-podstawie-programowej-
nauczania-historii-Warszawa-7-maja-202.html

Jeszcze matematyka i przyroda
W zakresie nauczania matematyki warto podkreślić rolę ważnej zasady kształtowania liczenia pamięciowego  i pisemnego. Liczenie w pamięci nie może ustępować na rzecz korzystania z kalkulatorów (klasy IV-VI oraz VII-VIII). Jesteśmy za pozostawieniem działów kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa w klasach VII-VIII oraz w celach kształcenia matematycznego w klasach IV-VIII sformułowania „lub w działaniach trudniejszych”.


W przedmiotach przyrodniczych właściwą rangę powinno mieć doświadczenie,
prace terenowe, konfrontacja wiedzy z praktyką. W żadnym razie nie można ich
pomijać na rzecz korzystania ze źródeł wirtualnych i sztucznej inteligencji, jak
dzieje się to obecnie.

Wszystko można wysłać jako jedno zbiorcze pismo, korzystając z naszego,
które wysłaliśmy do MEN:

Pobierz plik, skopiuj tekst i wyślij! na adres mailowy: sekretariat.dkotc@men.gov.pl

Konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły

Dnia 9  maja 2024 o godz. 12.00 pod Kancelaria Prezydenta RP odbyła się konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. KROPS, który zrzesza już ponad 60 organizacji społecznych: oświatowych, rodzicielskich, kombatanckich, polonijnych, wolnościowych (ostatnio dołączyło 15 organizacji z Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – lista wszystkich organizacji w załączeniu), złożył pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym ocenia krytycznie zmiany wprowadzane przez MEN i wzywa głowę państwa do działań mających na celu ocalenie w polskiej szkole tego, co jest najbardziej wartościowe i ważne.

Konferencję prowadziła Agnieszka Pawlik-Regulska, polonistka, nauczyciel dyplomowany, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, która mówiła też o niezadowoleniu nauczycieli z wprowadzenia na początku kwietnia rozporządzenia zakazującego zadawania obowiązkowych prac domowych.

Głos zabrał Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zwracając uwagę na szkodliwość rozporządzenia o pracach domowych dla relacji rodzinnych oraz na niebezpieczne zmiany w podstawach programowych.

Następnie wypowiadała się Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, a także licznych pomocy metodycznych, była konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej, współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły, która zwróciła uwagę na brak poparcia dla działań MEN ze strony rodziców oraz krótko omówiła najbardziej groźne zmiany w podstawach programowych, zwracając uwagę na tendencję do obniżania poziomu edukacji.

Następnie wypowiadał się mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris, który podkreślił pierwszeństwo wychowawcze rodziców oraz omówił kwestię wprowadzanej przez MEN zamiast WDŻ edukacji zdrowotnej.

Na końcu głos zabrał Bartosz Kopczyński, autor wielu publikacji i analiz poświęconych edukacji, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, który wspomniał o Europejskim Obszarze Edukacji, ukazując szerszy kontekst wprowadzanych przez MEN zmian.

Na koniec Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała model szkoły, o który walczy KROPS: m.in. opartej na klasycznych wartościach, kształtującej takie cnoty jak pracowitość, wytrwałość, wychowującej w duchu umiłowania Ojczyzny, opartej o kanon reprezentujący polski kod kulturowy, uznającej klasyczny model rodziny, kształtującej obiektywne podejście do sfery płciowości człowieka, uczącej odpowiedzialnego podejścia do spraw płodności, wzmacniającej autorytet nauczyciela oraz respektującej zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców, a także dbającej owysoki poziom kształcenia, szkoły suwerennej i autonomicznej.

Na koniec członkowie KROPS-u zaapelowali do Prezydenta o poważną debatę dotyczącą edukacji.

https://tvrepublika.pl/Powstala-Koalicja-na-Rzecz-Ocalenia-Polskiej-Szkoly,161652.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1avG9Bh3ul_c37xTU88QgivT93s9HHpPFa_yhdP1-g5R9IZ1IxUiRHvvU_aem_AdSho7paC350gta3_UiGsHaOa2-5Sgu3Pr38CUR-CjWY9apc2mvV7hPTh8NQa7up03AFuDyk81aX3Cy2EpHPzc4A

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/691242-rodzice-i-nauczyciele-przeciwko-likwidacji-prac-domowych?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1fT1NImCmpikE02TaSzAiAW9erx-WdrCuE1F3sXgpEYpSyGdl4mJL5E4M_aem_AdRlsd0gF_oxNcDyl4Yem2yj9Bry-kVU4_LMMdwuL941pZCM3iSUIgpJfOYS2UlELj_m9Cn7wKoNuKHhSANRCXvj

https://www.tysol.pl/a121496-ponad-60-organizacji-spolecznych-apeluje-do-prezydenta-rp-w-sprawie-zmian-w-edukacji

https://pch24.pl/trzeba-ratowac-polska-szkole-koalicja-na-rzecz-ocalenia-polskiej-szkoly-z-apelem-u-prezydenta-dudy/

Powstaje Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły

Od paru miesięcy staramy się szeroko informować o niebezpiecznych działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mocno zaangażowaliśmy się w prekonsultacje dotyczące zmian w podstawach programowych, biorąc udział w przygotowaniu krytycznej analizy tych zmian, zachęcając do wysyłania ankiet, biorąc udział w prekonsultacjach dla organizacji pozarządowych i w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie głos zabierała nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=7A632BFAB1B1A34BC1258AE8002CEB42

Rozporządzenie o pracach domowych

Zwracaliśmy tez uwagę na groźne rozporządzenie dotyczące ograniczenia prac domowych. Wysłaliśmy do MEN-u naszą opinię w tej sprawie i prezes zabrała głos (choć nie bez problemów) podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na ten temat.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=981DEECCFAFED073C1258AC2004C7FEC

Obserwujemy z niepokojem, że mimo szerokiej fali krytyki z różnych stron i środowisk resort wprowadził rozporządzenie ograniczające możliwość zadawania i oceniania prac domowych w szkołach podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 438)

Wielu prawników i ekspertów zwraca uwagę w przestrzeni publicznej, że nie ma ono prawidłowej delegacji ustawowej, jest sprzeczne z Konstytucją, Kartą Nauczyciela i ustawą Prawo oświatowe.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/9454576,prace-domowe-2024-to-beda-mieli-zadawane-uczniowie-klas-i-iii.htmlhttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2251229,1,zakaz-prac-domowych–rozwiazywanie-problemu-od-konca-brak-wizji-znow-nikt-nie-slucha-ekspertow.read [dostęp: 19.04.2024], https://ordoiuris.pl/edukacja/rozporzadzenie-w-sprawie-likwidacji-prac-domowych-niezgodne-z-ustawami-i-konstytucja

Jako pierwszy pisał o tym już w lutym Rzecznik Praw Obywatelskich, który wydał opinię krytyczną o wspomnianym projekcie rozporządzenia:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-prace-domowe-rozporzadzenie-projekt-men-odpowiedz

Podobnie projekt ten skrytykowała m.in. Sekcja Oświatowa NSZZ „Solidarność”

https://legislacja.gov.pl/docs//501/12381254/13033416/13033419/dokument658864.pdf

Głosy niepokoju płyną również od rodziców, którzy zdają sobie sprawę, że pewne umiejętności należy przećwiczyć w domu i chcą, aby dzieci odrabiały prace domowe. Niezgodę rodziców na pozbawienie uczniów obowiązku odrabiania prac domowych pokazują m.in. sondaże w mainstreamowych mediach, np. na portalu eDziecko.pl aż 81% z ponad 5800 ankietowanych opowiedziało się za jak najszybszym powrotem prac domowych do szkoły, przeciwne zdanie wyraziło tylko 10% głosujących:

https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79351,30901657,nauczycielka-zadala-uczniom-prace-domowa-gdy-powiedzieli-ze.html#sondaz.

Koalicja i apel do Prezydenta RP

W związku z tym, że rozporządzenie weszło w życie jedynym sposobem na skuteczne wstrzymanie niebezpiecznego procesu obniżania w polskich szkołach poziomu nauczania i ograniczenia funkcji wychowawczej szkoły w obszarze kształtowania obowiązkowości oraz systematyczności  jest w obecnej sytuacji orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przepisów rozporządzenia z Konstytucją RP lub ustawą. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało więc spotkanie liderów różnych organizacji społecznych, zachęcając do składania pism, wniosków, petycji w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, Sekcji Oświatowej NSZZ „Solidarność” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania powstał pomysł, abyśmy pismo do Prezydenta złożyli wspólnie jako Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Petycję w sprawie prac domowych podpisało blisko 50 organizacji i nasza prezes Agnieszka Pawlik-Regulska złożyła ją osobiście dnia 30.05.2024 (dzień wcześniej została wysłana drogą mailową):

https://www.facebook.com/Nauczyciele.dla.Wolnosci/videos/1399470677363670

Ponieważ zaproszenie do podpisania pism skierowanych do Prezydenta RP poszło dosyć szeroko, postanowiliśmy drugie, bardziej ogólne pismo złożyć po weekendzie majowym. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje społeczne, którym leży na sercu los polskiej szkoły, do przyłączenia się do Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS) i podpisania kolejnego pisma do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: koalicjars@nauczycieledlawolnosci.pl. 

Konsultacje podstaw programowych do 13 maja!

Zostało już opublikowane rozporządzenie dotyczące podstaw programowych z uwzględnieniem postulatów wypływających z prekonsultacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe-projekty-ministerialne-i-konsultacje-publiczne

Rozpoczęły się konsultacje publiczne tego rozporządzenia, które potrwają do 13 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres sekretariat.dkotc@men.gov.pl.