Powstaje Ruch Ochrony Szkoły!

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! W trosce o stan polskiej oświaty, który nieustannie się pogarsza i wobec kolejnych realnych zagrożeń podjęliśmy inicjatywę powołania Ruchu Ochrony Szkoły. Zachęcamy do wstąpienia do Ruchu wszystkie organizacje, którym leży na sercu dobro polskiej edukacji! Razem ochrońmy polską szkołę przed upadkiem!  Lista Sygnatariuszy będzie stale otwarta. Prosimy o ewentualny akces do Ruchu Ochrony Szkoły poprzez przesłanie maila na adres: kontakt@ruchochronyszkoly.pl osoby upoważnionej do złożenia podpisu – imię i nazwisko oraz funkcja w organizacji, a także logotyp organizacji (w oddzielnym pliku .jpg lub .png) – lub osoba indywidualna z podaniem funkcji zawodowej. Maila trzeba wysłać na adres kontakt@ruchochronyszkoly.pl

Dostrzegamy potrzebę pilnej aktywizacji rodziców i środowisk zawodowo związanych z oświatą szczególnie wobec:
–  braku w prawie oświatowym ochrony uczniów przed toksycznymi NGO,
– aktywnego promowania wulgarnej edukacji seksualnej przez samorządy, NGO, media,
–  wprowadzania edukacji włączającej mającej docelowo, pomimo uspokajających deklaracji i wykorzystywania argumentu o integracji uczniów z dysfunkcjami, zlikwidować obecne formy szkolnictwa, m.in. szkoły specjalne, programy nauczania i system oceniania, doprowadzając do zapaści oświaty,
–  groźby ponownej edukacji zdalnej.

Priorytety naszego działania i formy aktywności:
1.    Rodzic współodpowiedzialny za edukację swoich dzieci (obecny w Trójce klasowej, Radzie rodziców)  – promocja aktywności rodziców, kolportaż materiałów informacyjnych w mediach społecznościowych, na stronach organizacji, w szkołach; współudział w formułowaniu Programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, monitoring działań dyrekcji, samorządów, NGO – wzorem akcji z poprzednich lat.

2.    Stop demoralizacji i seksualizacji (pod dyktando WHO) – akcja profilaktyczno-informacyjna w szkołach, kolportaż materiałów, oświadczenia rodzicielskie, stały monitoring NGO obecnych w szkołach przez rodziców, promocja WDŻ – wzorem akcji z poprzednich lat z mocniejszym akcentem na szkolenie kadr WDŻ.

3.    Zatrzymanie edukacji włączającej – akcja informacyjna o edukacji włączającej zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli, jej charakterze i ukrytych celach oraz skutkach dla kształcenia ogólnodostępnego, lobbing na rzecz roztropnej integracji oraz utrzymania szkół specjalnych; pozyskanie środowisk rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, psychologów i pedagogów oraz kadr szkół specjalnych na rzecz publicznej dyskusji o zagrożeniach edukacji włączającej.

4.    Lekcje prowadzone w szkole, a nie zdalnie przed ekranem – wszelkie akcje na tę okoliczność wzorem dwóch ostatnich lat, ścisła współpraca ze środowiskiem psychologów.

5.    Prawo oświatowe – monitoring zapisów nowej ustawy, gdy zostanie zaproponowana.

Wzywamy do aktywności! Polska szkoła liczy na Was!
ROS czeka na Wasz akces!

Grupa założycielska Ruchu Ochrony Szkoły:
– Stowarzyszenie Rodzice Chronią dzieci – prezes Magdalena Czarnik
– Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk – prezes Marek Skiba
– Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” – prezes Agnieszka Pawlik-Regulska
– Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Ruch Ochrony Szkoły – DEKLARACJA