Idą po nasze dzieci! Weźmy sprawy w swoje ręce.

Planowane zmiany programowe, które będą omawiane na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w nadchodzącym tygodniu są dla młodych Polaków druzgocące. W Was/nas nadzieja.

ankiety-sio.men.gov.pl

„Formularz do zgłaszania uwag odnośnie do proponowanych zmian podstawy programowej

UWAGI MOŻNA ZGŁASZA WYŁĄCZNIE DO PONIEDZIAŁKU 19.02.2024.!


*Zapoznałem się z Informacją dotycząca przetwarzania danych.

JĘZYK POLSKI – LICEUM I TECHNIKUM

Pierwsza proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

I 2.4 ZAKRES PODSTAWOWY: określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej – przywrócić

Uzasadnienie: Nie da się omawiać dzieł dramatycznych z późniejszych epok literackich, nie odwołując się do początków teatru, nie pokazując pewnej ciągłości, a także przemian gatunków. Kultura i literatura grecka jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji śródziemnomorskiej.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA | ZAKRES PODSTAWOWY:

Należy pozostawić następujące teksty:

 • „Legenda o św. Aleksym” i „Kroniki” Galla Anonima (fragmenty)

Uzasadnienie: Bez ukazania wzorców osobowych rycerza, władcy i świętego nie ma możliwości zaprezentowania pełnego obrazu epoki średniowiecza.Ponadto jeśli chodzi o „Kroniki”, jest to jedyny tekst kronikarski poznawany przez uczniów w całym cyklu kształcenia, podczas którego powinni się dowiedzieć, skąd czerpiemy wiedzę o początkach państwa polskiego.

 • Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki”(fragmenty):

Uzasadnienie: omówienie z uczniami choć niewielkich fragmentów pozwoli ukazać cechy sarmatyzmu konieczne do zrozumieniainnych lektur, np. „Pana Tadeusza”czy „Potopu”.

 • Wiliam Szekspir „Romeo i Julia”

Uzasadnienie:Poznanie losów kochanków z Werony pozwala uczniom wkroczyć w krąg kanonów literatury europejskiej, do której odwołuje się współczesna kultura, czego wyrazem jest kilkanaście adaptacji filmowych dramatu, z czego ostatnia w reżyserii Stevena Spielberga „West Side Story”) powstał w 2021 roku. Trudno wyobrazić sobie młodego człowieka, który nie wie, skąd się wzięli Romeo i Julia i ich historia miłosna, która jest jedną z najważniejszych w całej literaturze.

Druga proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

LEKTURA OBOWIĄZKOWA |ZAKRES PODSTAWOWY:

Należy pozostawić następujące teksty:

 • Ignacy Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”

Uzasadnienie:  Ignacy Krasicki to najważniejszy przedstawiciel epokioświecenia w Polsce, nazywany wszak „księciem poetów” i nie wydaje się niczym uzasadnione, że uczniowie szkoły średniej nie przeczytają ani jednego utworu tego poety, szczególnie że z podstawy w szkole podstawowej została wykreślona satyra „Żona modna” i uczniowie poznają w podstawówce wyłącznie parę bajek poety. Poza tym nie wolno zapominać, że utwór ten był hymnem szkoły rycerskiej i w okresie zaborów funkcjonował nawet jako hymn narodowy.

 • F. Karpiński, przykład sielanki

Uzasadnienie: Skoro w języku codziennym pojawiają się sformułowania „sielankowy nastrój,, atmosfera”, „to taka sielanka”, oczywiste jest, że młody człowiek powinien w szkole dowiedzieć się, czym jest sielanka, kiedy i kto ją tworzył, powinien poznać gatunek i konwencję sentymentalną jako uzupełnienie klasycyzmu oświeceniowego.

 • Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod” 

Uzasadnienie: Jestto kluczowy utwór dla zrozumienia pewnego typu myślenia romantycznego, a także dylematu tragicznego w wydaniu nowożytnym.

 • Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” w całości!!!

Uzasadnienie: Do tej pory „Pan Tadeusz” omawiany był w kl. VII-VIII szkoły podstawowej w całości i słuszne jest zrezygnowanie z tego pomysłu. Jednak niedopuszczalne jest, aby maturzysta znał tylko fragmenty utworu, który został epopeją narodową i jest perłą polskiego romantyzmu, a czytany był przez Polaków nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i do tej pory bardzo doceniany jest przez polską Polonię. Przetłumaczony na ponad 30 języków uważany jest wśród literaturoznawców zagranicznych za „encyklopedię polskości” i zestawiany z wielkimi dziełami literatury europejskiej.

Trzecia proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

LEKTURA OBOWIĄZKOWA |ZAKRES PODSTAWOWY:

Należy pozostawić następujące teksty:

 • Władysław Reymont „Chłopi” (I tom „Jesień”)

Uzasadnienie: Absolutnie naganne jest pozbawianie młodych Polaków możliwości poznania powieści, za którą jeden z pięciu polskich literatów otrzymał nagrodę Nobla. Szczególnie że jest to utwór przystępny, będący inspiracją dla powstałego ostatnio filmu, który zdobył potrójne Złote Lwy i którego światowa premiera odbyła się podczas Prezentacji Specjalnych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie publiczność przyjęła obraz owacją na stojąco. Film został sprzedany do ponad 40 krajów i pisały o nim liczne zagraniczne czasopisma. To dowód na to, że Noblem Reymonta powinniśmy się szczycić, a nie chować go przed polską młodzieżą!

 • Witold Pilecki „Raport Witolda” – przenieść do lektur obowiązkowych z uzupełniających

Uzasadnienie: Byłoby to dobre uzupełnienie dla „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego, które przedstawiają raporty oficera, który świadomie podjął się misji przebywania w Auschwitz, by przekazać władzom meldunek o tym, co tak naprawdę dzieje się w obozie.

 • wybrane opowiadanie z „Raportu o stanie wojennym” Marek Nowakowskiego

Uzasadnienie: To krótkie opowiadania świetnie oddają atmosferę stanu wojennego ukazanego z perspektywy również młodych, zwykłych ludzi i z pewnością pomaga zrozumieć, jak wydarzenie to wpływało na losy jednostki. Utwór ten był rekomendowany przez Instytut Badań Literackich PAN jako lektura podczas III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Czwarta proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE – pozostawić:

 • Juliusz Słowacki Listy do Matki (fragmenty);

Uzasadnienie: Ten piękny przykład może być ważnym przyczynkiem dla lepszego zrozumienia twórczości Juliusza Słowackiego.

 • Maria Konopnicka, wybór wierszy

Uzasadnienie: Maria Konopnicka to ważna poetka i autorka książek dla dzieci, a także twórca „Roty”, która aspirowała do roli hymnu narodowego i dla wielu Polaków w czasie zaborów takim hymnem była. Niedopuszczalne jest zupełne usunięcie nazwiska tej poetki z podstawy programowej. Nie ma bowiem również żadnego jej utworu w podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

 • wybór wierszy Anny Kamieńskiej, Anny Świrszczyńskiej, Julii Hartwig, Stanisława Grochowiaka, Ryszarda Krynickiego, Edwarda Stachury, etc.

Uzasadnienie: Nie ma potrzeby usuwać żadnych utworów z lektur uzupełniających. Wierszy powyższych poetów nie trzeba rekomendować. Można jedynie ubolewać, że nie będzie dla nich miejsca wśród lektur obowiązkowych.

 • Stefan Wyszyński „Zapiski więzienne”, Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”(fragmenty), „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość”(fragmenty)

Uzasadnienie: Zarówno Jan Paweł II, jak i kardynał Wyszyński to nie tylko przedstawiciele Kościoła, ale przede wszystkim polscy patrioci, mężowie stanu i wielkie umysły. Karol Wojtyła to ponadto utalentowany poeta i dramaturg. Trudno odmówić im wkładu do polskiej myśli, a także literatury, dlatego zdecydowanie należy pozostawić nauczycielom możliwość omówienia fragmentu ich twórczości

Koniecznie przywrócić pieśni i piosenki patriotyczne. Są one powszechnie lubiane i wykorzystywane podczas uroczystości szkolnych; świąt kalendarzowych, integrujące społeczność szkolną; dają wiele możliwości wykonawczych, organizacji konkursów itp., stanowią cenną łącznik międzypokoleniowy.

Piąta proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”)

JEDNAK W PRZYPADKU WYBORU NA WWW: SZKOŁY PODSTAWOWEJ (uwaga!)

Przywrócić/dodać: jedna z dwóch powieści historycznych Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” lub „Quo vadis”

Uczniowie szkoły podstawowej powinni poznać dzieło noblisty, którego powieści historyczne odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu poczucia dumy narodowej w czasach zaborów, a ich kolejne odcinki publikowane w prasie wyczekiwane były przez czytelników z ogromnym zainteresowaniem.

Powieść „Quo vadis”  została przetłumaczona na 57 języków, w tym na arabskijapoński, a także esperanto i opublikowana w ponad 70 krajach i doczekała się kilku ekranizacji zrealizowanych przez Włochy, Francję, USA i dopiero na końcu przez Polskę, a pierwszy film niemy na podstawie powieści Sienkiewicza powstał już w 1901 roku.

HISTORIA – LICEUM I TECHNIKUM

*Zapoznałem się z Informacją dotycząca przetwarzania danych.

Pierwsza proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

1. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Polska w XIV–XV w.] wykreśla się, że Uczeń:

rozpoznaje przejawy wielokulturowości na ziemiach polskich w XIV–XV w., z uwzględnieniem stosunku Kazimierza Wielkiego do diaspory żydowskiej

NIE MA MOJEJ ZGODY.

2. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Reformacja i jej skutki], następują zmiany:

przedstawia i ocenia kontrreformacyjne działania Kościoła katolickiego”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

3. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów]:

„charakteryzuje działania kontrreformacyjne ze strony Kościoła katolickiego i władz państwowych.”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

4. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów]:

uczeń nie będzie się uczył o: „roli wybitnych dowódców i polityków, w tym: Stanisława Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stefana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego.”.

NIE MA MOJEJ ZGODY.

5. Na poziomie zakresu rozszerzonego: [Ziemie polskie i ich mieszkańcy w latach 1815–1848] Uczeń:

„prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczące powstania listopadowego i roli jego przywódców”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

6. Na poziomie zakresu podstawowego [Powstanie styczniowe i jego następstwa.] wykreśla się, że Uczeń:

„charakteryzuje organizację polskiego państwa podziemnego w okresie powstania styczniowego, z uwzględnieniem roli jego przywódców, w tym Romualda Traugutta;”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

7. Na poziomie zakresu podstawowego [Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku.], Uczeń:

„charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega znaczenie języka, wiary, edukacji dla podtrzymania świadomości narodowej;

NIE MA MOJEJ ZGODY.

Druga proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

1. Na poziomie zakresu podstawowego [Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku.] Uczeń:

„wskazuje przykłady najwybitniejszych dzieł tworzonych „ku pokrzepieniu serc””

NIE MA MOJEJ ZGODY.

2. Na poziomie zakresu podstawowego [Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej] Uczeń:

„ocenia rolę wybitnych postaci w odbudowie niepodległej Polski”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

3. Na poziomie zakresu podstawowego [Wojna obronna Polski w 1939 roku.] Uczeń:

„charakteryzuje etapy wojny obronnej, podaje przykłady bohaterstwa obrońców, w tym: Westerplatte, Poczty Polskiej

NIE MA MOJEJ ZGODY.

4. Na poziomie zakresu podstawowego [II wojna światowa i jej etapy] Uczeń:

„omawia współpracę hitlerowskich Niemiec i ZSRS w latach 1939–1941”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

5. Na poziomie zakresu podstawowego [Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.], Uczeń:

„wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego, w tym ludobójstwa ludności polskiej (na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej);”

„charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym: Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego;”

„wyjaśnia i omawia sposoby upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizm Polaków na przykładzie:

a) Muzeum Powstania Warszawskiego,

b) Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

c) Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

Trzecia proponowana treść („Treść uwagi z informacją, którego punktu dotyczy”):

1. Na poziomie zakresu podstawowego [Niemiecka polityka eksterminacji.] Uczeń:

„rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo- -Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar).”

DOPISAĆ: „opisuje położenie ludności żydowskiej oraz formy oporu, na przykładzie powstania w getcie warszawskim” ALE UCZEŃ MA JUŻ UMIEĆ: „charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów.

NIE MA MOJEJ ZGODY.

2. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Niemiecka polityka eksterminacji.] Uczeń:

„przedstawia rasistowską i antysemicką politykę Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

3. Na poziomie zakresu podstawowego [Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym kraju.] Uczeń:

„przedstawia przykłady bohaterstwa (UWAGA! DODAJE SŁOWO) zaangażowania żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, w tym: bitwę o Narvik, bitwę o Anglię, bitwę pod Tobrukiem, bitwę o Monte Cassino,

NIE MA MOJEJ ZGODY.

4. Na poziomie zakresu rozszerzonego [Świat po II wojnie światowej. Początek zimnej wojny] Uczeń:

„charakteryzuje zagadnienia związane z osądzeniem zbrodni wojennych popełnionych podczas II wojny światowej; skutki II wojny światowej, w tym problem osądzenia ludobójstwa (sąd w Norymberdze),”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

5. Na poziomie zakresu podstawowego [Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).] Uczeń:

„charakteryzuje losy żołnierzy wyklętych/niezłomnych”

NIE MA MOJEJ ZGODY.

Wtorek 20.02. godz. 17:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (sala nr 312, bud. U),
ul. Wiejska, Warszawa

„Przedstawienie informacji przez Panią Barbarę Nowacką Minister Edukacji
w sprawie zapowiedzi likwidacji prac domowych dla uczniów.”

Fundacja Nowe Spektrum

ul. Olszewskiego 34, 43-210 Kobiór

NIP 6381845877, REGON 389571391, KRS 0000914240

grzegorz@tosiesamokomentuje.pl   |   www.NoweSpektrum.pl/wsparcie

DZIĘKUJĘ ZA WSPARCIE WALKI NA RZECZ POLSKI…