Mówimy „Stop inwigilacji!”

W dniu 13 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie ustawy projektu „Prawo komunikacji elektronicznej”, druk sejmowy 2861/2022. Można to sprawdzić na stronie sejmu pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp…

Policja i osiem innych służb (Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa) mogłaby uzyskać pełny wgląd, we wszystko: komunikatory internetowe i pocztę e-mail, a także do danych lokalizacyjnych we wszystkich smartfonach.

Wzywamy wszystkich parlamentarzystów PiS i Solidarnej Polski o zaprzestanie i zaniechanie działań nad totalną inwigilacją i głosowaniem przeciwko tej skandalicznej ustawie! Nasze Stowarzyszenie wysłało również pisma ze sprzeciwem posłom oraz rządzącym. Pisma do pobrania tutaj. Dziękujemy Polskie Veto.

Informacja o prawyborach.

Informujemy, że dla „Wolnościowców” – Partia Nowa Nadzieja prowadzona obecnie przez Sławomira Mentzena zorganizowała prawybory na mocy których osoby, które uzyskają w nich pierwsze miejsca, otrzymają jedynki na listach wyborczych Konfederacji w danym okręgu. Do prawyborów mogli zgłosić się również niezrzeszeni, bezpartyjni kandydaci podzielający główne postulaty Konfederacji. Jedną z osób, która zdecydowała się wziąć udział w prawyborach w okręgu katowickim 4 lutego jest dobrze nam znany Grzegorz Płaczek, z którym współpracujemy od początku powstania Stowarzyszenia. O prawyborach dowiecie się Państwo więcej czytając na stronach: 

WERBOWANIE NAUCZYCIELI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „FORUM KADRY WŁĄCZAJĄCEJ”

W ostatnim czasie docierają do nas niepokojące sygnały od nauczycieli, którzy są zgłaszani przez dyrektorów szkół do udziału w projekcie unijnym o nazwie „Forum kadry włączającej” realizowanym w ramach Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia mają odbywać się w weekendy, czyli w czasie wolnym od pracy lub w godzinach wieczornych, a nauczyciele dostają do podpisania oświadczenia, że traktują ten czas jako samokształcenie albo zaświadczenia o wkładzie niefinansowym. Dodatkowo należy podpisać niekorzystny regulamin, który przewiduje kary finansowe w kwocie 1 656,03 zł dla nauczycieli, którzy nie będą mogli systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych w projekcie szkoleniach w minimum 75% zajęć on-line, uczestniczyć w konsultacjach/doradztwie w zakresie edukacji włączającej, wypełniać ankiet i robić pre- oraz post-testy oraz wypełniać innych dokumentów niezbędnych do monitoringu i ewaluacji projektu. Najczęściej nauczyciele zgłaszani są bez konsultacji i harmonogramu szkoleń, ale mimo wszystko wymagana jest ich zgoda i akceptacja regulaminu, więc mają możliwość odmówić udziału. Sam projekt jest realizowany do 31.08.2023 r. Rekrutacja trwa do 31 grudnia, z możliwością przedłużenia. Poniżej można zapoznać się z przykładowym regulaminem.

https://www.odnrybnik.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/1.-Regulamin-rekrutacji-slaskie.21.07.2022.pdf

Za szkolenia zlecane nauczycielowi w weekendy należą się nadgodziny lub dni wolne

Zgodnie z obowiązującym prawem, art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy, pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, zlecając szkolenia w sobotę lub niedzielę (za które należy się rekompensata lub dni wolne) podlega grzywnie od 1.000 do 30.000 zł, a takie działania mogą zostać zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z faktem, iż projekt jest traktowany priorytetowo przez kuratoria oświaty, a honorowy patronat nad projektem objął sam Rzecznik Praw Dziecka, marszałkowie niektórych województw, prezydenci miast i gmin, a nawet regionalna telewizja, sami wizytatorzy we współpracy z dyrektorami szkół są bezpośrednio zaangażowani w pozyskanie jak największej ilości nauczycieli do wdrożenia edukacji włączającej w szkołach. Placówki, które zgłaszają całe grono pedagogiczne do projektu otrzymują dodatkowo filmy reklamowe w celach promowania oraz trwałości projektu.

Model edukacji włączającej

Edukacja włączająca jest główną polityką edukacyjnąkrajów europejskich. W Polsce model edukacji włączającej nie jest jeszcze wprowadzony, jednak podpisaliśmy międzynarodowe deklaracje i podążamy w tym kierunku. Do września 2026 r. ma być wdrożony model edukacji włączającej, który zakłada naukę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach masowych. Utopijna wizja inkluzji poniosła już fiasko w Australii, a w wielu krajach zachodnich doszło do drastycznego obniżenia poziomu nauczania oraz spadku dyscypliny. Nasuwają się oczywiste wątpliwości dotyczące samej zasadności wprowadzenia nowego modelu edukacji w sytuacji, w której bardzo dobrze funkcjonują szkoły specjalne z odpowiednim zapleczem dydaktycznym, infrastrukturą, możliwością indywidualnego podejścia do ucznia z SPE oraz oddziałami integracyjnymi, które charakteryzują się klasami z małą liczebnością uczniów (max. 20) oraz realnym  wsparciem nauczycieli wspomagających. Natomiast klasy w szkołach ogólnodostępnych liczą nawet 34 uczniów. W wyidealizowanej wizji edukacji włączającej nauczyciel bez specjalnego wykształcenia kierunkowego i bez  dodatku za pracę w szczególnych warunkach miałby efektywnie pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednocześnie płynnie realizując podstawę programową i skutecznie przygotowując klasę do egzaminów zewnętrznych. Jest to wizja utopijna i bardzo krzywdząca dla nauczycieli oraz uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i ze specjalnymi potrzebami, ponieważ oni najbardziej potrzebują indywidualnego wsparcia ukierunkowanego na ich konkretne dysfunkcje. Do tej pory wszystkie potrzeby w tej kwestii zapewniane były przez szkoły specjalne z najlepszymi praktykami i warunkami oraz oddziały integracyjne w  szkołach ogólnodostępnych.

Związki zawodowe i rodzice przeciw edukacji włączającej

Na siłę forsowana i  promowana edukacja włączająca, za  którą idą ogromne nakłady finansowe, spotyka się z coraz większym  oporem społecznym w środowisku rodziców i nauczycieli, o czym nie mówi się w mediach głównego nurtu. Również związki zawodowe widzą oczywiste  zagrożenia. Krytycznie już w marcu 2021 roku wypowiadał się o modelu „Edukacja dla wszystkich” OPZZ: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/krytycznie-o-modelu-edukacji-dla-wszystkich

Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się w maju 2021 r. w specjalnym liście do premiera z żądaniem wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej: https://znp.edu.pl/list-znp-do-premiera-ws-reformy-edukacji-wlaczajacej/

ZNP założył ponadto petycję, pod którą podpisało się do chwili obecnej blisko 12 tysięcy osób. Pod petycją można znaleźć wiele przejmujących komentarzy rodziców dzieci z dysfunkcjami i pedagogów specjalnych, którzy poddają projekt krytyce: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wstrzymania_projektowanych_zmian_w_edukacji_wczajcej_i_poddania_projektu_rzeczywistym_konsultacjom

ZNP domagało się wstrzymania prac nad projektem Edukacja dla wszystkich, uwzględniając zastrzeżenia nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych i proponując szerokie konsultacje społeczne, do których nie doszło. Rosną również obawy  związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela.

https://znp.edu.pl/akcje/edukacja-wlaczajaca/

17 czerwca 2021 Rada Krajowej Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” opublikowała swoje krytyczne stanowisko w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”, który wzbudza uzasadnione obawy o cały system edukacji. Rada zauważyła również, że proponowane w systemie zmiany mogą przynieść więcej szkody niż pożytku i sprzeciwiła się burzeniu istniejącej sieci placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=897:rozmowy-z-rz%C4%85dem-rp&catid=162&Itemid=797&lang=pl

W ankiecie Głosu Nauczycielskiego aż 88% spośród ponad 2 tys. nauczycieli biorących udział w ankiecie było przeciw edukacji włączającej! Również nasze Stowarzyszenie jest przeciwne wdrażaniu w Polsce edukacji włączającej!

Ruch walczący z edukacją włączającą

Powstał nawet  Ruch Ochrony Szkoły, którego celem jest walka z zapaścią oświaty, do której nieuchronnie prowadzić będzie wdrożenie edukacji włączającej. Dlatego konieczna jest duża świadomość w tej kwestii. 19 listopada odbyła się konferencja “EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – IDEOLOGIA INKLUZJI W REALIACH SZKOLNYCH”, w której głos zabrali naukowcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy oświaty, prawnicy, lekarze oraz rodzice. Warto zwiększyć swoją świadomość w tej kwestii, aby można było zatrzymać proces zmieniania szkół w ośrodki opiekuńczo-terapeutyczne. Poniżej materiały pokazujące prawdziwe oblicze edukacji włączającej, jej destrukcyjny wpływ na oświatę  oraz świadectwa rodziców i dzieci. Mamy nadzieje, że nagłośnienie tego tematu i uświadomienie związanych z inkluzją zagrożeń przyczyni się do ocalenia przed nią naszego systemu oświaty.

https://pl1.tv/title/nie-dobro-dzieci-tylko-ideologia-przyklad-niemiec-pokazuje-do-jakiej-destrukcji-to-prowadzi /https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/niepowodzenie-edukacji-wlaczajacej-w-australii-rozmowa-z-p-januszem-tydda-wieloletnim-nauczycielem-w-systemie-szkolnictwa-australijskiego/?fbclid=IwAR0K-cx_LZ166PDOYgmdrytnxSJ9ndXs6ysX5EgWxwhg1vUQu53LMEle7cA

Konferencja “Co nas czeka w edukacji z udziałem nauczycieli naszego Stowarzyszenia?”

W niedzielę, 6 listopada 2022r. odbyła się w Radomiu konferencja pt. “Co nas czeka w edukacji?” zorganizowana przez Stowarzyszenie “ Nauczyciele dla Wolności” przy współudziale Stowarzyszenia “ Niezależnych Lekarzy i Naukowców” oraz grupy “ Słowiańskie Wilki”. Pierwszym prelegentem był wiceprezes naszego Stowarzyszenia Jarosław Dąbrowski, który  przedstawił prezentację na temat „ Co to jest edukacja włączająca?” i wynikające niebezpieczeństwa z wdrażania tego pomysłu w realizację. Nasza koleżanka Agnieszka Kaim dokonała podsumowania zdalnego nauczania i przedstawiła negatywne skutki tej „zdalnej fikcji”, której owocem jest spustoszenie zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w zakresie zdrowia fizycznego oraz psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Prelegentka przytoczyła dane z poradni pedagogiczno-psychologicznych, z których wynika, że znacząco wzrosła liczba uczniów mających problemy emocjonalne i w zakresie zdrowia psychicznego, a w szkołach obecnie borykamy się  z „pandemią” depresji i nerwic lękowo-depresyjnych. Kolejną prelegentką była nasza koleżanka ze Stowarzyszenia Barbara Bugaj-Groszek, która w prezentacji pt. „Czy można przejąć szkołę?” opowiedziała o przekształceniu jej placówki zatrudnienia ze szkoły publicznej w szkołę niepubliczną po tym, jak ówczesny wójt i samorząd podjął decyzję o likwidacji placówki.

link do nagrania

https://fb.watch/hcqa43iCGs/

https://fb.watch/hcq5KxJVnB/

https://www.facebook.com/wioletta.kopania.3/videos/5886220754777143/

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/konferencja-co-nas-czeka-w-edukacji-zdjecia/86926

Wyraźmy sprzeciw!

Tylko do 1 grudnia do północy możemy wyrazić SPRZECIW  wobec Agendy 2030. Wiemy jakie zagrożenia niosą zapisy tej agendy. Wpisana jest w nią antyludzka ideologia zrównoważonego rozwoju zasługuje na kategoryczne odrzucenie. Wysłanie sprzeciwu zajmuje 10 minut, można go zrealizować między innymi w języku polskim rejestrując się na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13600-Dobrowolny-przeglad-UE-dotyczacy-realizacji-Agendy-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030_pl 

Procedura zgłaszania opinii na temat Agendy 2030 (termin upływa o godzinie 23:59 dnia 1 grudnia 2022 – czasu brukselskiego):

 1. Kliknij w link:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
 2. Wybierz język komunikacji (np. Polski)
 3. Jeśli nie masz konta w serwisie, to je stwórz – tylko w ten sposób można wysłać swoją opinię (nawet anonimowo). Jeśli po zalogowaniu przeniesie Cię na inną stronę, kliknij w podany wyżej link ponownie.
 4. Po zalogowaniu się na swoje konto wystarczy w polu wyszukiwania wpisać liczbę „2030” – wyskoczy wtedy formularz, ale w nim nic nie wybierasz, a jedynie przewijasz stronę, gdyż zaraz za formularzem pierwszy link będzie tym, co Cię interesuje:
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13600-Dobrowolny-przeglad-UE-dotyczacy-realizacji-Agendy-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030_pl
 5. Przewiń stronę w dół i naciśnij „Zamieść opinię”
 6. Teraz w odpowiednim okienku wyrażasz swoją opinię (np.”Nie zgadzam się w całości z Agendą 2030!”) i podpisujesz ją (opcjonalnie, ale warto by wiedzieli, że za opiniami stoją prawdziwi ludzie)
 7. Klikasz „wyślij” i gotowe – opinia przesłana.

Mecenas Katarzyna Tarnawa- Gwóźdź również nagrała materiał video i napisała artykuł, aby ułatwić nam to działanie:  https://banbye.com/watch/v_JUWKnvq9cyDh https://kasiatarnawa.pl/agenda-2030-zglos-swoj-sprzeciw/ Każdy głos jest ważny!!! Sprzeciw został przez nas wyrażony w imieniu całego Stowarzyszenia, ale każdy z nas może i powinien go również wyrazić indywidualnie dla dobra naszych Dzieci. Link do wykładu dr Aldony Ciborowskiej na temat ideologii zrównoważonego rozwoju. Warto uważnie posłuchać i przesłać znajomym: 

Wysyłamy petycję do MEiN w sprawie seksualizacji dzieci

Nasze Stowarzyszenie przygotowało petycję do MEiN dotyczącą edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Większość polskich rodziców, nauczycieli i wychowawców nie ma pojęcia, jakie treści przedstawia się w ramach zajęć z „edukacji seksualnej” w niektórych placówkach oraz w materiałach skierowanych do dzieci i młodzieży promowanych w Internecie czy mediach społecznościowych. Jakie to treści? Zapraszamy do obejrzenia filmu. Dowiecie się, do jakich treści może dotrzeć czwartoklasista, klikając w link podany w podręczniku do przyrody wydawnictwa Nowa Era.

PETYCJA

Koń trojański w polskiej edukacji!

Ostatnio głośno było o projekcie ustawy LEX Czarnek 2.0, w której chciano m.in. mocno ograniczyć możliwości korzystania przez rodziny z edukacji domowej. W sprawie tej wysłaliśmy pismo do MEiN, z którym można zapoznać się poniżej.

PISMO

Mało kto jednak wie, że od blisko 30 lat po cichu wpędza się polską szkołę w coś, co rozsadzi ją od środka. Jest to edukacja włączająca.

Najpierw integracja

Na początku warto przypomnieć, że w Polsce bardzo długą tradycję ma szkolnictwo specjalne. Ponad 200 lat temu, w 1817 roku ks. Jakub Falkowski założył w Warszawie Instytut Głuchoniemych, a w 1921 bł. Matka Róża Czacka powołała do życia w Laskach Zakład dla Niewidomych. Od lat 60. XX wieku w Europie, a w Polsce od lat 90. zaczęto wprowadzać model integracyjny. Był to pierwszy etap oswajania społeczeństwa, rodziców i nauczycieli z tematem włączenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) do zwykłych, rejonowych szkół. Zaczęły powstawać coraz liczniej oddziały integracyjne w szkołach masowych i szkoły integracyjne, które funkcjonują do dzisiaj. Rodziców dzieci niepełnosprawnych zachęcano do korzystania ze szkoły masowej pięknymi hasłami, a dyrektorów wysokimi subwencjami za każdego niepełnosprawnego ucznia.

Obecnie w zwykłej placówce oświatowej w grupie przedszkolnej czy w klasie integracyjnej może uczyć się pięcioro dzieci z orzeczeniem, którym powinien towarzyszyć nauczyciel wspomagający. W praktyce można zaobserwować, że dzieci z orzeczeniem może w klasie pojawić się więcej, ponieważ niektórzy uczniowie diagnozowani są dopiero w trakcie procesu edukacyjnego na danym etapie kształcenia. Niejednokrotnie dzieci z orzeczeniem są również w tzw. klasach ogólnych. W myśl integracji w oddziale integracyjnym powinny być dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Mogą to być dzieci z trudnościami w poruszaniu się, z niedosłuchem lub słabowidzące, przewlekle chore, bardzo często spotyka się dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, a także dzieci upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim. Zgodnie z podpisaną przez Polskę w 2012 roku Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 roku) obecnie do szkoły masowej musi zostać przyjęte każde dziecko z niepełnosprawnością (vide: art. 24 wspomnianej Konwencji).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001169/O/D20121169.pdf

Do klasy integracyjnej mogą więc być przyjęte również dzieci niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (których jest coraz więcej) czy upośledzone w stopniu umiarkowanym lub głębokim. Pięcioro dzieci z tak różnymi i często głębokimi deficytami, dla których nauczyciele przedmiotowi obowiązani są przygotowywać tzw. IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) i go wdrażać w życie, np. przez dostosowywanie materiałów edukacyjnych i sprawdzianów, to duże obciążenie, jeśli weźmie się pod uwagę różnorodność potrzeb poszczególnych uczniów w jednej klasie.

Teraz inkluzja – projekt w KPRM

Okazuje się jednak, że integracja była tylko wstępem do zakrojonej na szeroką skalę akcji wprowadzenia do edukacji modelu inkluzyjnego. Obecnie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się Projekt ustawy o wsparciu, dzieci, uczniów i rodzin (UD319), który w sposób jawny i bezsporny zakłada wprowadzenie edukacji włączającej do polskiego systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin2

Czym edukacja włączająca (inaczej inkluzyjna) różni się od integracji? W założeniach swoich ma ona sprawić, by szkoła stała się miejscem bezpiecznym dla dziecka, w którym każdy będzie mógł rozwijać się na miarę swoich możliwości. Ideą jest zapewnienie w szkole masowej miejsca dla każdego dziecka z SPE, również tego z najgłębszym upośledzeniem czy afazją. Projekt przygotowany przez wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzenę Machałek, pełniąca funkcję pełnomocnika rządu do spraw edukacji włączającej zakłada m.in., że

 • nauczyciele w sposób elastyczny będą dostosowywać programy nauczania do dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna, która zastąpi orzeczenia (zostaną wg tego projektu zlikwidowane we wrześniu 2023 roku!) i która polega na ocenianiu możliwości, potrzeb, marzeń i jakichkolwiek postępów ucznia;
 • dziecko niepełnosprawne w stopniu głębokim ma uzyskać status ucznia, czyli będzie promowane i ma otrzymać świadectwo ukończenia szkoły;
 • niepełnosprawność będzie określana nie według modelu medycznego (jak do tej pory), ale biopsychospołecznego, a ocenę funkcjonalną zespół nauczycieli będzie przygotowywał dla WSZYSTKICH uczniów (sic!), co oznacza, że nauczyciele przedmiotowi będą musieli być znawcami niepełnosprawności i ograniczeń intelektualnych oraz posiadać kompetencje diagnostyczne w tym zakresie;
 • zostaną powołane w każdym powiecie Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW), do których będą oddelegowani pedagodzy specjalni ze szkół specjalnych, którzy zamiast zajmować się dziećmi będą szkolić i wspierać zwykłych przedmiotowych nauczycieli, nieprzygotowanych do pracy z uczniami niepełnosprawnymi; obecnie już w każdym województwie powstało jedno takie centrum (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/specjalistyczne-centra-wspierajace-edukacje-wlaczajaca–rusza-pilotazowy-program-konferencja-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek);
 • zostanie wdrożone projektowanie uniwersalne, czyli m.in. dostosowanie poziomu edukacyjnego do wszystkich uczniów, a więc także do tych z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębokim, co w znacznym stopniu obniży poziom kształcenia wszystkich dzieci;
 • powstają różne centralne urzędy do koordynowania całej tej akcji: Komitet Koordynacyjny i Centrum Koordynacyjne

Wszystkie powyższe założenia mają być zrealizowane do 1 wrześni 2026 roku. Obszerniejsza analiza projektu: https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/ujawniamy-co-grozi-szkole-projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin/

Przytoczone powyżej główne idee projektu ustawy, a także przygotowana przez MEiN i opublikowana w 2020 roku publikacja „Edukacja dla wszystkich” (http://krakow-srodmiescie.znp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/MEW_wersja_skrocona.pdf), wyraźnie pokazują, że szykowana jest, a właściwie konsekwentnie od wielu lat po cichu, a teraz już w sposób jawny wdrażana ideologia inkluzyjna, która ma na celu obniżenie poziomu edukacji w Polsce i na całym świecie, dekonstrukcję poszczególnych narodowych systemów oświaty, a w dalszej perspektywie „wyprodukowanie” bezwolnego, bezmyślnego, nie myślącego przyczynowo-skutkowo, a więc łatwego do manipulacji, nie posiadającego wyższych potrzeb, nieskłonnego do ofiarności społeczeństwa. W szkole uczeń ma osiągnąć dobrostan, czuć się doceniony, akceptowany. Nie może doświadczać żadnych trudności, nieprzyjemności czy cierpień… Czy taki człowiek w przyszłości zechce wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę, za wychowanie dzieci czy będzie widział sens działalności społecznej czy filantropii, poświęcania się dla kogoś lub dla jakiejś idei?

Sprawa w naszej ocenie jest bardzo poważna!

Dlatego pragniemy poinformować, że 19 listopada 2021 roku odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie konferencja naukowa pt.EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – IDEOLOGIA INKLUZJI W REALIACH SZKOLNYCH”, podczas której zostaną ukazane zagrożenia związane z implementacją tej ideologii do polskiego systemu oświaty.

Więcej informacji na temat edukacji włączającej:

– wywiad z prezes Agnieszką Pawlik-Regulską i wiceprezesem Jarosławem Dąbrowskim u Edyty Paradowskiej w pl1:

 artykuł Bartosza Kopczyńskiego w czasopiśmie „Wpis” pt. „Utopijna edukacja włączająca zagraża narodowi i państwu”,

– wywiad z byłym, wieloletnim dyrektorem Instytutu Głuchoniemych Tadeuszem Adamcem:

– doświadczenia edukacji włączającej w Niemczech, wywiad z Agnieszką Wolską: